Данъчни облекчения при ипотечен кредит за младите семейства

Данъчни облекчения при ипотечен кредит за младите семейства

Вие сте младо семейство и вече сте купили първото си жилище. Това е важна стъпка в живота Ви, в която сте вложили много усилия, време, средства и емоции. Покупката на жилище чрез ипотечен кредит е сериозна финансова инвестиция в дългосрочен план, която е свързана с най-различни разходи. Затова всяка възможност за намаляването им е добре дошла. Държавата подпомага младите семейства, като им възстановява част от платените данъци под формата на данъчни облекчения при определени условия.

Кой може да ползва данъчни облекчения при ипотечен кредит

Данъчното облекчение представлява намаляване размера на годишния данък, който физическите лица дължат върху доходите си. Може да ползвате такива облекчения само когато нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната си данъчна декларация.

Данъчното облекчение за млади семейства (чл.22а от ЗДДФЛ) позволява да се намали данъчната основа с лихвите, платени по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Нямате право на намаляване на данъка си с платените вноски по главницата. Когато размерът на кредита е 100 000 лева или по-малко, облекченията са за всички направени лихвени плащания през годините. Когато размерът на жилищния кредит е по-голям от 100 000 лева, данъчното облекчение може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лева от главницата.

За да се възползвате, трябва да отговаряте едновременно на следните условия:

  • договорът за ипотечния кредит е сключен от Вас като данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а Ви, с който/която имате сключен граждански брак
  • поне един от двамата съпрузи не е навършил 35 г. към датата на сключване на договора за ипотечен кредит
  • ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година

Облекчението може да се ползва от местни физически лица и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство. Еднолични търговци нямат право на подобно облекчение.

Какво да направите, за да ползвате данъчно облекчение за млади семейства

Ако Вашето семейство отговаря на условията по-горе, следва един от двамата съпрузи да подаде годишна данъчна декларация по образец пред Националната агенция за приходите. Срокът за подаване от физически лица е 30 април на следващата година. За съжаление не можете да го направите през работодателя, както при някои други данъчни облекчения.

Към декларацията се прилагат:

  • декларация от другия съпруг/а, че няма да ползва данъчно облекчение за същата данъчна година
  • документ от банката, който удостоверява размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лева. от главницата на ипотечния кредит

Ако досега не сте ползвали данъчни облекчения, но имате ипотечен кредит или имате намерение да закупите имот чрез такъв, може да получите безплатна консултация от нашите кредитни консултанти. Те ще ви съдействат при всяка стъпка в процеса на придобиване на нов дом, а и след това. Ние от Creditchoice с най-голямо удоволствие ще ви помогнем да вземете правилното решение.

Споделете