Застраховки – отговорности

Заяви консултация

Гражднска отговорност за физически лица

Предимства

 • Застраховката покрива отговорността на застрахования в качеството му на:
 • Глава на семейство
 • Работодател на лица, работещи в домакинството
 • Владелец на апартамент(и), къща и/или вила, разположени на територията на България, които ползва лично

Покритие

 • Основно:
  • Застраховката осигурява сигурност и спокойствие за случаи, в които застрахованият бъде законово задължен да плати на основание претенции на трети лица, като компенсация за вреди, причинени през периода на застраховката, както и разноските за уреждане на претенциите, одобрени от Алианц България.
  • Едно застрахователно събитие (вкл. ако е довело до поредица от претенции)
  • Всички събития през периода на застраховката
 • Допълнително:
  • Притежател на домашни животни и пчели, с изключение на кучета, едър рогат добитък, ездитни и впрегатни животни
  • Пражняващ спортни дейности, с изключение на лов, гребане,
  • Ветроходство и водомоторен спорт
  • Велосипедист
  • По договореност покритието може да бъде разширено с допълнителни покрития и по отношение на собственост на кучета, рогат добитък, ездитни и впрегатни животни, имоти, които застрахованият не ползва лично, ремонтни дейности (до определена стойност) на описания в полицата имот по отношение на щети, причинени от застрахования и/или лица, на което е възложено проектирането, ръководството на работите и/или изпълнението им; регламентиран лов и водни спортове (гребане, ветроходство и водомоторен спорт).

 

Професионална отговорност

Предимства

Част от застраховките са задължителни по силата на нормативен акт:

 • нотариуси – съгласно чл.30 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
 • адвокати – съгласно чл.50 от Закона за адвокатурата
 • проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор – съгласно чл.171 от Закона за устройство на територията
 • счетоводители, експерт-счетоводители и одитори – чл.33, ал.1, т.14 от Закона за независимия финансов одит
 • частни съдебни изпълнители – съгласно чл.25 от Закона за частните съдебни изпълнители

Покритие

 • По застраховките са покрити всички суми, които застрахованият бъде законово задължен да заплати като компенсация за вреди на трети лица вследствие на грешки или пропуски при изпълнение на съответните професионални задължения
 • За всяко събитие
 • В агрегат за всички събития през периода на застраховката

 

Гражданска отговорност вследствие носене и употреба на огнестрелно оръжие

Предимства

 • За физически лица притежаващи оръжие
 • Задължителна по силата на Закона за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
 • Може да бъде сключена и от юридическо лице или едноличен търговец за негови служители, ползващи огнестрелно оръжие

Покритие

 • Имуществени вреди
 • Неимуществени вреди