Защита на личните данни

Кредит Чойс ЕООД е регистрирано дружество по Закона за защита на личните данни и оперира под режима и ограниченията на този закон. След предоставянето на личните Ви данни на Кредит Чойс ЕООД те ще бъдат използвани и обработвани единствено за нуждите на кредитирането и оценката на кредитния риск и/или предоставянето на друг/и продукти и услуги от банката и/или финансовата институция – партньор. Обработката, предоставянето и съхранението на личните данни се изпълнява при законовите изисквания. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани от Кредит Чойс ЕООД с изискуемото от закона ниво на сигурност, в регистри, организирани като картотеки или като надеждно защитена електронна база данни.

Кредит Чойс ЕООД работи съгласно Закона за защита на личните данни и в съответствие с Регламент 679/2016 на ЕС. Повече информация за дейността, защита на данните и организация на работата може да прочетете в Общите условия на Кредит Чойс ЕООД.