Защита на личните данни

„Кредит Чойс“ ЕООД е регистрирано дружество по Закона за защита на личните данни и оперира под режима и ограниченията на този закон. След предоставянето на личните Ви данни на „Кредит Чойс“ ЕООД те ще бъдат използвани и обработвани единствено за нуждите на кредитирането и оценката на кредитния риск и/или предоставянето на друг/и продукти и услуги от банката партньор. Обработката, предоставянето и съхранението на личните данни се изпълнява при законовите изисквания. Предоставените лични данни  ще бъдат съхранявани от „Кредит Чойс“ ЕООД  с изискуемото от закона ниво на сигурност, в регистри, организирани като картотеки или като надеждно защитена електронна база данни.

„Кредит Чойс“ ЕООД работи съгласно Закона за защита на личните данни и в съответствие с Регламент 679/2016 на ЕС. Повече информация за дейността, защита на данните и организацията на работата може да прочетете в Общите условия на „Кредит Чойс“ ЕООД.