Ипотечни кредити

Заяви ипотечен кредит

Ипотечни кредити могат да бъдат:

  • Целеви – жилищен кредит. Банката отпуска средствата за точно определена цел – закупуване на имот, реконструкция, довършителни работи или рефинансиране на съществуващ ипотечен кредит.
  • Нецелеви – потребителски кредити с ипотека (за покриване на текущи нужди). Банката отпуска средствата без да следи за какво ще се изразходват.
целеви ипотечни кредити

Целеви ипотечни кредити

В много случаи се налага покупките на имоти да бъдат финансирани с ипотечен кредит. Малко физически лица разполагат с достатъчно спестявания или ликвидни средства, за да могат да закупят имот директно. Важно е изборът на кредит да бъде информиран и съобразен с желанията и възможностите на клиента.

Характеристиките на ипотечните кредити като размер на кредита, падеж на заема, лихвен процент, метод на изплащане на кредита и други особености, могат да се различават значително.

Видове целеви ипотечни кредити

Кредит за покупка на апартаменти, гаражи, къщи, урегулирани парцели, офиси, ателиета, магазини и други недвижими имоти.

С жилищен кредит за покупка се финансира придобиването на собствеността, както на окончателно построени имоти, така и на такива в процес на изграждане на различна степен на завършеност, но не по-рано от Акт 14.

Кредит за ремонт, подобрения, реконструкция на недвижими имоти

Разрешава се съгласно количествено-стойностна сметка за строително-ремонтни дейности или предоставена от строителна фирма оферта. Възможно е изискване за усвояване на траншове с цел проследяване на целевото изразходване на средствата. Възможно е и изискването на разходооправдателни документи и/или снимков материал, удостоверяващ извършените дейности.

Кредит за строеж и довършване

Финансират се строителни дейности на недвижими имоти (най-често строеж на еднофамилни къщи или довършване на жилищни имоти) съгласно представена строителна документация – разрешение за строеж, одобрен архитектурен проект, проектно-сметна документация и др.

Жилищни кредити за българи в чужбина

Кредитите са предназначени за български граждани, работещи и/или живеещи в чужбина.

В зависимост от държавата, в която работи кредитоискателят, се определят и необходимите документи.

Важно е да се отбележи, че в повечето случаи банката изисква документите, удостоверяващи заетостта и доходите, да се преведат и легализират.

Задължително изискване е да бъде предоставено и лице за контакт, което живее в България. Може да има изискване и за съдлъжник или поръчител по кредита.

Кредит за рефинансиране

Целеви жилищни кредити могат да бъдат отпускани и за рефинансиране на съществуващи в други банки такива.

С рефинансирането се цели постигане на по-добри финансови условия за клиента.

За да има положителен ефект, трябва да се изчислят прецизно всички разходи, които ще бъдат направени за новия кредит (оценка, нотариални такси, заличаване на ипотека и т.н.) , съотнесени към цената на новия кредит. Важно е да се изчисли разликата в общо дължимата сума към банките в края на срока на кредита.

Потребителски ипотечни кредити (кредити за текущи нужди)

Потребителски ипотечни кредити

Потребителски ипотечни кредити

Основната разлика в сравнение с целевия жилищен кредит е, че за обезпечение по потребителски кредит с ипотека служи вече придобит имот.

Банката не следи за целевото изразходване на средствата.

Обикновено се финансира при по-ниска стойност от пазарната оценка, в сравнение с жилищния кредит и често при по-високи лихвени нива.

Сроковете за изплащане са по-кратки и видовете имоти, които могат да служат за обезпечение, понякога са по-ограничени.

Потребителски кредит, обезпечен с ипотека на недвижим имот, се налага, когато желанието и/или възможностите на клиента са за по-ниска месечна погасителна вноска, т.е. срокът на кредита трябва да бъде по-дълъг от максималните срокове за необезпечен потребителски кредит. Същото важи, когато желаната сума е по-висока от максимално допустимата за необезпечен потребителски кредит.

Характеристики на целевите ипотечни кредити

Размер на финансиране

Стандартно до 85%, но при определени условия и до 100% от пазарната оценка на имота. При някои банки се взима предвид и цената от предварителния договор за покупко-продажба. Клиентите имат избор между това да отговарят с цялото си имущество или до размера на предоставеното обезпечение.

Цел

  • Финансиране на покупка, строително-ремонтни и/или довършителни дейности на закупувания жилищен имот
  • Рефинансиране на съществуващи целеви кредити

Срок

До 35 години

Валута

Лева или евро

Лихвени проценти

Най-често – годишен лихвен процент, който се формира от референтен лихвен процент, представляващ пазарен лихвен индекс за съответната валута*, завишен с фиксирана надбавка. Иаключително важно е да се обърне внимание на описанието на надбавката в договора за кредит дали е фиксирана и ако не, при какви условия банката би могла да я промени.

*Лихвен индекс за съответната валута – SOFIBOR за лева, EURIBOR за евро, LIBOR за щатски долар, британски лири, швейцарски франкове, или друг индекс с различна срочност

Вид вноски

Равни месечни вноски (анюитети) и намаляващи месечни вноски (рати).

Обезпечение

  • Ипотека на закупувания с кредита имот
  • Ипотека на друг имот
  • Финансови обезпечения

Метод на изчисляване на лихвата

Реален брой дни/360

Честота на усвояване

Еднократно или на траншове съгласно договорен план за усвояване

Допълнително финансиране (възможност при някои от банките)

  • Финансиране на разходи, свързани с ипотечната сделка – нотариални такси, данъци, други разходи, свързани с покупката на имота

Ние ще ви помогнем да сравните лихвите, таксите и крайното оскъпяване (Годишния процент на разходите – ГПР). Ще анализираме заедно възможностите за най-добро ценово предложение и ще улесним процеса на кандидатстване за Вашия жилищен кредит . Ще бъдем с Вас при събирането и подготовката на документите, избора на оценител и нотариус, изповядване на сделката при нотариус, предоставяне на документи на банката през целия процес на кандидатстване.

Ще Ви помогнем при попълването на искането за кредит и ще го внесем в удобен за Вас офис на избраната банка. При желание и необходимост наш кредитен консултант ще присъства на подписване на договора за кредит.

Изборът и решението за ползване на жилищен кредит е една от най-важните стъпки, които предприемаме.

Информираният клиентски избор е нашата мисия.

ЗА НАС РАБОТАТА, ЗА ВАС ПОЛЗИТЕ.