Кредит за рефинансиране

Всички съществуващи банкови кредитни задължения могат да бъдат рефинансирани с нов или нови кредити. Рефинансирането е вземане на нов кредит, с който се погасява остатъка от главницата по съществуващо задължение, без да се изплащат оставащите договорени лихви и такси до края на първоначалния срок на кредита.

Рефинансирането е оправдано и се прилага когато:

– съществува необходимост от повече средства – изтегля се нов по-голям кредит и се погасява остатъка от стария. Обикновено е по-лесно за обслужване и с по-малка месечна вноска, отколкото ако се обслужват две или повече кредитни задължения успоредно;

– обединяване на няколко кредитни задължения с цел оптимизиране на разходите. Задълженията могат да са в различни банки, както и различни по вид – кредитна карта, овърдрафт, необезпечен кредит и т.н.

След одобрение на  новия  кредит банката кредитор превежда средствата за погасяване на другата банка (възможно е да е същата) и след заявление от страна на клиента задължението се погасява.

!Важно – Ангажимент на клиента е, ако желае, да закрие продуктите, съпътстващи погасения кредит (най-често сметка, по която е обслужван кредита, пакет и др.).

Едно от задължителните изисквания на банките е кредитите, които ще бъдат рефинансирани,  да са редовно обслужвани.

Клиентът трябва да отговаря на изискванията на банката за желаните параметри по новия кредит.

 

Рефинансиране на Потребителски кредити

Според закона за потребителския кредит потребителят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит.

Не се дължи такса или неустойки за предсрочно погасяване, в случай, че:

  1. погасяването на кредита се извършва в период, през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран;
  2. погасяването е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор, чиято цел е била да гарантира връщането на кредита, или
  3. договорът за кредит е под формата на овърдрафт.

http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-potrebitelskiya-kredit-yuli-2016g-580-c293-m0-4.html

Рефинансиране на ипотечни кредити

Целеви жилищни кредити могат да бъдат отпускани и за рефинансиране на съществуващи в други банки такива.

Според закона за кредитите за недвижимите имоти на потребители, потребителят има право по всяко време да погаси задълженията си частично или изцяло.

Такси и комисиони за предсрочно погасяване:

Кредиторът има право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за
евентуалните разходи, които са пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита,
в размер до едно на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е
погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.
Кредиторът няма право на обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване
на договор за кредит, когато кредитът е погасен след изплащане на 12 месечни
погасителни вноски от усвояването му.

http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-kreditite-za-nedvijimi-imoti-na-potrebiteli-618-c293-m0-5.html

С рефинансирането се цели обединяване на задължения и постигане на по-добри финансови условия за клиента.

За да има положителен ефект, трябва да се изчислят прецизно всички разходи, които ще бъдат направени за новия кредит (оценка, нотариални такси, заличаване на ипотека и т.н.), съотнесени към цената на новия кредит. Важно е да се изчисли разликата в общо дължимата сума към банките в края на срока на кредитите.

 

Рефинансиране на фирмени кредити

Фирмени кредити и друг вид фирмени кредитни задължения (кредитни карти) могат да се рефинансират с нови фирмени кредити с цел подобряване на ценови условия, промяна на други параметри или увеличаване сумата на кредита.

При фирмените кредити обикновено се дължи комисиона за предсрочно погасяване, която в повечето случаи е договорена предварително в договора за кредит. Кредитополучателят заплаща комисиона при предсрочно погасяване на кредита при условията, посочени от банката кредитор в договора за кредит, или приложими към датата на погасяването, ако размерът на комисионата не е установен в Договора.

 

За да има положителен ефект, трябва да се изчислят прецизно всички разходи, които ще бъдат направени за новия кредит и коректно да се изчисли дължимата комисиона за предсрочно погасяване, съотнесени към цената на новия кредит. Важно е да се изчисли разликата в общо дължимата сума към банките в края на срока на кредитите.

Кредитните консултанти на Creditchoice ще направят анализ и сравнение на разходите по съществуващите Ви задължения с разходите за нов кредит и ще изчислят разликата.

Услугата е напълно безплатна за Вас, а разходите, които бихме могли да Ви спестим, много често са значителни.