Фирмени кредити

Заяви фирмен кредит

Фирмени кредити за малки и средни предприятия

Кредитирането на малки и средни предприятия се отнася за всички надлежно регистрирани частни фирми или лица със свободни професии. Видът на кредита като фирмен се определя от източника на доходи, т.е. когато източникът е юридическото лице,  кредитът е фирмен. Има случаи, в които се предлагат кредити за лични нужди  на собственици на фирми, за които се кандидатства отново с доходи от фирмата. Дали дадена фирма или група свързани лица (група от фирми, свързани помежду си) попада в този сегмент повечето банки определят според:

 • Размера на искания кредит
 • Размера на годишния оборот

Кредитите за малки и средни предприятия могат да бъдат необезпечени и обезпечени. Най-често обезпеченията са недвижими имоти, залог на активи, стоки и др. Кредитът се отпуска след направен анализ на фирмата.

Видове кредити според нуждите от финансиране

Кредити за оборотни нужди – краткосрочни кредити, предназначени за:

 • Увеличаване краткосрочния капитал на предприятията и разширяване на дейността им.
 • Запасяване със суровини и материали поради очаквани промени на цените в посока повишение.
 • Задържане реализацията на готовата продукция поради очаквано повишаване на цените.
 • Финансиране на инвестиции в активи с кратък срок на ревализация.

Оборотните кредити се предоставят под различни форми, най-често:

 • Стандартен кредит за оборотни средства
 • Револвиращ кредит
 • Овърдрафт

Предлагат се обезпечени или необезпечени, в зависимост от профила на клиента и размера на желаната сума.

Инвестиционни кредити – дългосрочни кредити

 • Използват се за финансиране на инвестиционни цели:
  • Закупуване на обурудване, техника, сгради, земя, превозни средства и др.
  • Строителство, СМР, подобрения, нови технологии
 • Предоставят се наведнъж или на траншове
 • Срокът е според обичайната възвращаемост и акортизацията на инвестицията
 • Предоставя се при необходимост и гратисен период
 • Възможност за сезонна погасителна схема, когато дейността на фирмата е свързана със сезонност – земеделие, туризъм и др.

Специализирани фирмени кредити

За стартиращ бизнес – стандартно се иска друга фирма гарант, която да има бизнес история и да отговаря на изискванията на банката кредитор.

Агро кредити – предназначени са за покупка на земя, на земеделска техника.

Овърдрафт срещу субсидии от Държавен фонд Земеделие

Лични нужди на собственици на фирми:

 • Необезпечени кредити – с цел покриване лич образование, ни нужди на собственика на фирмата (покупка на техника, автомобил, за образование и т.н.)
 • Обезпечени – за покупка на имот за лично ползване.

Кредити за медицински лица:

 • Инвестиционни кредити за лекари и стоматолози
 • Овърдрафт на база приходи от НЗОК

Енергийна ефективност за малки и средни предприятия

Финансиране по гаранционни споразумения

Банките предлагат кредити с гаранции от Европейския Инвестиционен Фонд, които са в помощ на предприятия по програмите ИнновФин, КОСМЕ и Инициатива за МСП, както и кредити с гаранции от НГФ.

 • Финансиране по Оперативни програми на ЕС за периода 2014 – 2020 г.

Специализирани схеми за целево финансиране на инвестиционни разходи, свързани с изпълнението на одобрени проекти по Оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014-2020 г., предпроектно и следпроектно финансиране, както и допълнителни кредити за финансиране разходите за ДДС.

https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020

 • Гаранционно споразумение НГФ – кредитни продукти на микропредприятия и лица, упражняващи свободни професии, по съвместни програми с Националния Гаранционен Фонд (НГФ) към Българска банка за развитие.

http://www.ngf.bg/bg/guarantee_schemes/ngf-2017-2018

 • Гаранционно споразумение InnovFin

Схемата е насочена към финансиране на дейността на предприятията при облекчени изисквания за обезпеченост и при атрактивни ценови условия. За целта Европейския инвестиционен фонд предоставя портфейлна гаранция за кредитен риск

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Mediatheque/51/3/17_EIF_InnovFin_SME_Guarantee_EN_761513.pdf

 • Гаранционно споразумение COSME

С предоставената портфейлна гаранция от Европейския инвестиционен фонд се финансира дейността на малки и средни предприятия при облекчени изисквания за обезпеченост и при атрактивни ценови условия.

http://www.ngf.bg/bg/about-ngf/news/investicionen-plan-za-evropa-40-miliona-evro-finansirane-za-msp-v-bylgarija

 • Гаранционно споразумение SME Initiative

Благодарение на предоставената портфейлна гаранция от Европейския инвестиционен фонд се финансира дейността на малки и средни предприятия при облекчени изисквания за обезпеченост и при атрактивни ценови условия.

При взимането на решени за фирмен кредит е изключително важно да се определи правилно целта на кредита и най-подходящия продукт спрямо нуждите на фирмата.

Оборотните кредити се разходват за краткосрочни текущи цели, а инвестиционните за дългосрочни. Не е оправдано да се закупува дълготраен актив с овърдрафт или обратното –  да се ипотекира недвижим имот за закупуване на суровини или стоки.

Кредитните консултанти на Creditchocе ще ви насочат към най-подходящия продукт и ще Ви свържат със специалисти в областта на кредитирането на Малки и средни предприятия. Ще ви информираме  кои банкови институции предлагат най-подходящите за Вашите нужди продукти.