Кредитното посредничество бележи нови ръстове през 2020 година