Лихвени индексиЛихвени индекси

Един от основните определящи фактори за избор на кредит е начина, по който се ценообразува лихвения процент. В практиката най-често, лихвения процент е сбор от пазарен индекс (лихвени индекси) плос надбавка определена от банката.

Два са въпросите, за които трябва да се информнира клиента предит да подпише договор за кредит:

При промяна на пазарния индекс (лихвени индекси), банката ще промени ли едно странно и в какви срокове лихвата по кредита?

Надбавката на банката фиксирана ли е?

 

Пазарните индекси на БНБ, за българска валута са няколко:

 

Индекси СОФИБИД и СОФИБОР

Индексите СОФИБИД (SOFIBID: Sofia Interbank Bid Rate) и СОФИБОР (SOFIBOR: Sofia Interbank Offered Rate) се изготвят съгласно договор между Асоциацията на банките в България (АББ), Ей Си Ай България – БДА и Българската народна банка (БНБ).

Индексът СОФИБОР е фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, предлагани на българския междубанков пазар. Той се изготвя за набор от срочности в 11:00 ч. (местно време) всеки работен ден като средна величина от котировките „продава”, подадени от представителна група банки.

Участниците във фиксинга подават и съответни котировки „купува”, които се осредняват аналогично на фиксинга. Получената стойност се нарича индекс СОФИБИД.

За изчисляването данните на участниците се подреждат във възходящ ред, най-високите 20% и най-ниските 20% се елиминират. От останалите стойности се изчислява средна аритметична.

Индексите се котират за вальор „спот” (2 работни дни) за всички срочности освен „овърнайт” и при конвенция “реален брой изминали дни/360”. Представят се с три знака след десетичния знак.

Договорът между БНБ, АББ и Ей Си Ай България – БДА е подписан на 14 октомври 2002 г. Първият фиксинг е на 17 февруари 2003 г.

Актуалните нива на индекса за различни периоди можете да проверите тук: http://www.bnb.bg/Statistics/StBIRAndIndices/StBISofibidAndSofibor/index.htm

 

Индекс ЛЕОНИЯ Плюс

ЛЕОНИА Плюс (LEONIA Plus: LEv OverNight Index Average Plus) е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки с депозити овърнайт в български левове от всички банки, лицензирани от БНБ, и клоновете на чуждестранни банки в страната, който БНБ изчислява и публикува от 1 юли 2017 г.

Индексът ЛЕОНИА Плюс е среднопретеглена стойност на лихвените проценти по всички сделки за предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар в България. Теглата се изчисляват въз основа на обема на предоставените необезпечени депозити овърнайт в български левове за деня.

Индексът ЛЕОНИА Плюс се изчислява и публикува от БНБ всеки работен ден. Българската народна банка публикува информация за стойността на индекса, общия обем и брой на сключените сделки за съответния ден, след приключването на системния ден в RINGS. Форматът на индекса е с 2 знака след десетичната запетая. Конвенцията за броене на дните е „реален брой изминали дни/360“ (‘actual/360’). Когато в даден работен ден на междубанковия пазар няма сключени сделки за предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове, БНБ отбелязва, че индексът за деня е неналичен, като публикува индикатора „n/a” (неналичен, Not Available).

Индексът ЛЕОНИА Плюс се изчислява и публикува от БНБ съгласно „Методика за изчисляване на индекс за сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар ЛЕОНИА Плюс“.

Считано от 1 юли 2017 г., индексът ЛЕОНИА Плюс е база за изчисляване на основния лихвен процент (ОЛП), обявяван от БНБ, на основание чл. 35 от Закона за БНБ.

Актуалните нива на индекса за различни периоди можете да проверите тук: http://www.bnb.bg/Statistics/StBIRAndIndices/StBILeoniaPlus/index.htm

Българската народна банка обявява основния лихвен процент (ОЛП) за съответния период на основание чл. 35 от Закона за БНБ. Българската народна банка изчислява основния лихвен процент съгласно „Методика за определяне на основен лихвен процент“, приета с Решение № 149/16.12.2004, в сила от 1 февруари 2005 година, изм. с Решения № 118/26.11.2015 г. и № 37/16.03.2017 г. на Управителния съвет на БНБ, в сила от 1 юли 2017 г.

Размерът на ОЛП, в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus) за работните дни на предходния календарен месец.

Основният лихвен процент е в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася и е при бройна конвенция “реален брой изминали дни/360”. Форматът на основния лихвен процент е с 2 знака след десетичната запетая.

Актуалните нива на основния лихвен процент за различни периоди можете да проверите тук: http://www.bnb.bg/Statistics/StBIRAndIndices/StBIBaseInterestRate/index.htm

Официален източник на информация електронна страница на БНБ: www.bnb.bg

Мисията на Creditchoice e безпристрастно сравнение на банковите предложения за кредитиране, от които клиентът да направи най-добрия избор за нуждите си. Компанията е специализирана в кредитни консултации, които обхващат всички кредитни продукти за физически и юридически лица (малки и средни предприятия) – потребителски, ипотечни и фирмени кредити. Creditchoice не предлага собствен продукт, а свързва своите партньори – банките и клиентите, като предоставя избор на клиента между различни предложения за кредитиране. Услугата е напълно безплатна, независима и в интерес на клиента.

Споделете