Необходими документи

Точният списък с документи и необходимите формуляри за попълване ще Ви бъдат предоставени от Вашия кредитен консултант според изискванията на избраната от Вас банка.

Консултацията и всички услуги по подготвяне на документите за кандидатстване за кредит са напълно безплатни за клиентите на Creditchoice.

Всяка банка има специфични изисквания, както и собствени формуляри при кандидатстване за кредит. Най-често те включват:

Документи, удостоверяващи самоличността и доходите

 • копие от документ за самоличност (лична карта или др.)
 • служебна бележка за месечен доход, издадена от работодателя, по образец на банката
 • копие от трудов договор, ако се изисква от банката
 • копие от граждански (или друг) договор, данъчни декларации, сметки за изплатени суми, документи за платени данъци и др. – при доказване на доходи по нетрудов договор
 • документи за регистрация и булстат на фирмата, счетоводни отчети, документи за платени данъци и др. – при доказване на доходи от фирмена дейност
 • и други документи в зависимост от спецификата на доказваните доходи

За ипотечен кредит

Освен изброените вече документи, са нужни:

Документи за гражданско състояние и липса на публични задължения на кредитоискателя и собствениците на имота

 • копие от документи за самоличност на собствениците на имота
 • удостоверение за липса на данъчни задължения по чл. 87 ал. 6 от ДОПК на името на ипотекарните длъжници – издава се от НАП по местоживеене
 • удостоверение за семейно положение на кредитоискателите и на собствениците на имота, предмет на обезпечение

Документи, удостоверяващи собствеността върху имота

 • нотариален акт или друг документ, доказващ собствеността на имота
 • в случай на наследствени имоти – удостоверение за наследници и документи, удостоверяващи правото на собственост
 • предварителен договор за покупко-продажба на закупувания недвижим имот и документи за платени авансово суми по него (ако кредитът е целеви за закупуване на жилище)
 • актуална данъчна оценка на имота, който ще служи за обезпечение по кредита – издава се от съответната данъчна служба по местонахождението на имота
 • удостоверение от съответната регионална Агенция по геодезия, картография и кадастър за наличие или липса на вписвания в кадастралната карта и кадастралните регистри за имота, който ще се ипотекира
 • актуална скица на имота, който ще бъде ипотекиран в полза на банката – само в случаите, когато се закупува имота с включени терен към него или идеални части от терен
 • удостоверение за наличие или липса на вещни тежести върху имота (вкл. терен/дворно място), който ще се ипотекира със срок минимум  10 г. назад.
 • удостоверение за въвеждане в експлоатация на имота, който ще се ипотекира (Разрешение за ползване, издадено от съответната община по местонахождение на имота, респективно от ДНСК, в случай, че имотът е закупен на етап „груб строеж”)
 • пазарна оценка на имота, изготвена от независим лицензиран оценител или оценител от избраната банка
 • при покупка от строителна фирма: протоколно решение на компетентния орган на дружеството за продажба на имота, с определена в него продажна цена; дружествен договор и удостоверение за актуално състояние на строителната фирма
 • и други документи в зависимост от спецификата на имота и изискванията на избраната от Вас банка

Предоставяне на документи