Банките – по-либерални изисквания при отпускане на потребителски кредити

Според специалистите на централната банка в началото на 2018 г. темпът на растеж на паричното предлагане се запазва относително висок. През февруари кредитът за домакинствата (потребителски кредити, ипотечни кредити) продължава да изпреварва по годишен растеж заемите за нефинансовите предприятия (фирмени кредити), сочат проучванията, направени от Investor.bg.

Преструктуриране на активите

През първите два месеца на 2018 г. се е запазила тенденцията от последното тримесечие на 2017 г. за преструктуриране на активите на банките вследствие на понижаването на лихвения процент по свръхрезервите на банките в БНБ, което доведе до свиване на свръхрезервите и нарастване на чуждестранните им активи.

Годишният растеж на кредита за домакинствата и нефинансовите предприятия продължава плавно да се ускорява и възлиза на 3,6% в края на февруари 2018 г. (3,3% в края на 2017 г.). Според експертите за тази динамика допринасят благоприятната макроикономическа среда и запазващите се сравнително ниски лихвени проценти по кредитите.

Кредитна активност

Годишният растеж на кредита за домакинствата в началото на тази година остава сравнително висок, на нива близо до отчетените в края на предходната година, като към февруари 2018 г. възлиза на 6,1%.

Основен принос за това имат потребителските и жилищните кредити със съответно 7% и 8,5% годишен растеж, докато при овърдрафта продължава да се наблюдава спад на годишна база.

Статистиката показва, че новоотпуснатите потребителски и жилищни кредити на домакинствата запазват възходяща динамика през първите два месеца на 2018 г.

 

Годишен растеж на кредита за домакинства и принос по видове кредити (%, процентни пунктове)

Финансови потоци, пари и кредит, потребителски кредити

Източник: БНБ. Финансови потоци, пари и кредит

 

Нагласи на бизнеса

При кредитирането на домакинствата се наблюдава разхлабване на стандартите за отпускане на потребителски кредити и запазване на изискванията за предоставяне на жилищни заеми. Основно влияние в посока разхлабване на кредитната политика на банките (стандарти и условия на кредитиране) е оказала понижената оценка за риска.

Определящо значение за оценката на риска са имали общото подобрение на макроикономическата среда, повишената оценка за платежоспособността на кредитополучателите, благоприятните перспективи за развитието на пазара на жилища и по-ниският риск, свързан с обезпечението, коментират от БНБ.

Освен оценката на риска, за облекчаване на стандартите и условията по кредитите са повлияли силната конкуренция в банковия сектор, продължаващото нарастване на обема и намалението на цената на привлечените средства, както и високата ликвидност в банковата система.

Най-съществено влияние за нарасналото търсене на потребителски кредити са оказали положителната оценка на потребителите за макроикономическата среда и необходимостта от финансов ресурс за закупуване на стоки за текущо потребление и на стоки за дълготрайна употреба, а за повишеното търсене на жилищни кредити са повлияли най- вече благоприятните перспективи за пазара на жилища.

Задържане на лихвените нива

През второто и третото тримесечие на 2018 г. се очаква лихвените проценти по новодоговорени срочни депозити и кредити да се запазят близо до текущите си равнища, посочват банковите експерти.

В аналитичното издание на централната банка се посочва, че сравнително високият растеж на депозитите и високата ликвидност в банковата система продължават да са едни от основните фактори за запазването на ниските лихвени проценти.

Според резултатите от Анкетата за кредитната дейност на банките основните фактори, благоприятстващи тази динамика, са засилената конкуренция и високата ликвидност в банковия сектор, нарастващият обем и ниската цена на привлечения ресурс, както и по-високата склонност на банките да поемат риск.

През второто и третото тримесечие на 2018 г. не се очаква съществена промяна лихвените проценти по новодоговорени срочни депозити и кредити. Високият приток на привлечени средства и силната конкуренция в банковия сектор ще благоприятстват оставането на лихвите близо до текущите сравнително ниски равнища, твърдят в БНБ. Пазарните очаквания за запазването без промяна на основните лихвени проценти на ЕЦБ през прогнозния хоризонт също ще бъдат фактор за задържането на лихвените проценти в България близо до текущите нива, се пише в икономическото издание, публикувано от Investor.bg.

Повече информация: БНБ: Банките разхлабиха стандартите за отпускане на потребителски заеми

Какво Ви предлага Creditchoice Ltd.

Безплатна кредитна консултация, която включва анализ и оценка на възможностите за получаване на кредит, предоставяне на информация за възможен размер на кредита и възможен размер на лихвен процент, при съществуващ кредит – възможност за сравняване на условията и действия към рефинансиране, ако настоящите условия са по-изгодни от предишните.  На сайта на Creditchoice Ltd. има възможност и сами да направите сметките през кредитният ни калкулатор и при необходимост де си обърнете към кредитните ни консултанти за съдействие. Нека за Вас останат ползите, а за нас работата!

Споделете