Какви документи са необходими при теглене на Жилищен кредит

Документи при теглене на жилищен кредит

Документи при теглене на жилищен кредит

Една от най-сложните, но и най-важната стъпка при теглене на жилищен кредит от банкова институция, е тази с осигуряването на всички необходими документи. Освен че са много и най-разнообразни, те се набавят от различни държавни институции, а това отнеме много време и усилия. Кредитните посредници са наясно, че тази сложна процедура може да затрудни кредитоискателите, особено ако им се случва за първи път. А за да бъдете одобрени от банката за жилищен кредит, следва да сте се сдобили с всички изискуеми документи и те да са коректни. Затова може да си спестите много време и нерви от обикаляне по кабинети на държавната администрация, ако се доверите на кредитен посредник, който да ви съдейства за издаването им. Но какъв набор от документи са необходими при теглене на жилищен кредит?

Документи при теглене на Жилищен кредит

Тегленето на жилищен кредит е сериозна инвестиция и ангажимент, затова трябва да се обмисли добре. След като вече сте проучили банковите оферти и сте избрали банка, която да ви финансира, идва ред на предизвикателството по събиране на документацията. Всяка банка има определени изисквания и бланки на документи при кандидатстване за кредит. От Вас ще се изиска да докажете доходите си, целта на кредита, собствеността и статута на предлаганото обезпечение. Тук ще споделим обичайните документи при теглене на жилищен кредит:

Искане за жилищен кредит (по образец на банката), заедно с прилежащи  декларации.

Документи, удостоверяващи самоличността:

 • Копие от документ за самоличност на кредитоискател/съпруг/съдлъжник
 • Удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 • Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 • Удостоверение за граждански брак
 • Решение на съда за прекратяване на граждански брак
 • Удостоверение за избран режим на имуществена общност
 • Декларация с нотариална заверка на подписите на съпрузите за избрания режим на имуществени отношения и/или нотариално заверено копие от брачен договор
 • Удостоверение за наличие/липса на данъчни задължения на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК
 • Когато единият от съпрузите-кредитоискател е регистриран като едноличен търговец или юридическо лице:
 • удостоверение за актуално състояние
 • удостоверение за наличие/липса на образувано производство по несъстоятелност

 

Документи, удостоверяващи доходите:

 • Служебна бележка от работодателя с доходите на служителя
 • Копие от трудов договор (и анекси към него, ако има такива)
 • Ако лицето не е на трудов договор – копие от граждански договор, копие от договор за управление, копие от консултантски договор и други
 • Ако лицето има фирма – документи за актуално състояние, счетоводни отчети, документи за платени данъци и други
 • Ако лицето получава доходи от наем – договор за наем
 • Годишна данъчна декларация

 

Документи, удостоверяващи собствеността върху имота:

 • Предварителен договор за покупко-продажба на недвижимия имот и документ за платен задатък
 • Документи за собственост – нотариален акт, удостоверение за наследници и документи, удостоверяващи правото на собственост
 • Актуална данъчна оценка на имота
 • Пазарна оценка на имота от лицензирана оценителска фирма.
 • Удостоверение за вещни тежести върху имота
 • Кадастрална схема/скица на имота
 • Разрешение за ползване
 • Документи за извършено преустройство/смяна на предназначението на имота
 • Други документи в зависимост от спецификата на имота и изискванията на избраната банка

 

Някои банки изискват и застраховки:

 • Застраховка Имущество на недвижимия имот
 • Застраховка Живот на кредитополучателя в полза на банката
 • Застраховка Живот на кредитополучателя в полза на клиента

 

След като предоставите всички изискуеми документи, юристи от банката разглеждат документацията и изготвят правно становище. Ако има някакъв проблем или несъответствие, може да бъдат поискани и други допълнителни документи. А това би забавило процедурата по одобрение. Затова всички документи трябва да са налични и изрядни.

Набавянето на документите може да отнеме седмици, понякога се ходи по 2 пъти до една институция – веднъж да се заяви съответния документ и втори път – за да се вземе. А не всеки може да отдели толкова време, особено за работещ човек. Има ли решение на този проблем? Да, вече може да се възползвате от такава услуга срещу съответното заплащане.

Съдействие за издаване на документи

Creditchoice предлага услугата “Съдействие за издаване на документи”. При отпускане на кредит с ипотека от банкова институция се изискват голям брой и различни документи. Част от тези документи се набавят от държавни институции, чието работно време съвпада с работното време на клиентите ни. Така Вие сте принудени да вземете отпуск, да отсъствате от работа, да посетите най-различни локации, да се чудите къде да паркирате, да чакате на опашки и т.н. Затова ние създадохме услугата за съдействие за издаване на документи в помощ на кредитоискателите. По този начин Ви спестяваме време и усилия при набавянето на документи, когато искате да теглите кредит за закупуване на имот. Единственото е необходимо да ни предоставите нотариално заверено пълномощно, за да извадим документи вместо Вас.

Ако и Вие сте в затруднено положение и нямате възможност да си осигурите сами всички документи, които са ви необходими, възползвайте се от услугата ни. Свържете се с Албена Чалгънова, която е Специалист административни услуги в Creditchoice, на телефон +359 886 391 774 и чрез имейл запитване на albena.chalganova@creditchoice.bg. Цените на услугата са публикувани в Тарифата ни за издаване на документи.

Съдействие за издаване на документи

Заяви ипотечен кредит

 

Споделете