Общи условия

за кредитно посредничество и ползване на системата на Creditchoice

 

Общи разпоредби

 1. Настоящите Общи условия определят реда за ползване на системата Creditchoice с цел съдействие и посредничество при кандидатстване за кредит от банка и/или финансова институция, както и взаимоотношенията между кредитния посредник, клиенти, банки и/или финансови институции.
 2. Собственик на Creditchoice е търговско дружество „Кредит Чойс“ ЕООД с ЕИК 204530592 и адрес в гр. София, ж-к Слатина, бл. 64, вх. А, ет. 1, ап. 2, представлявано от управителя Мария Георгиева, с която можете да се свържете на електронен адрес maria.georgieva@creditchoice.bg
 3. „Кредит Чойс“ ЕООД е регистриран кредитен посредник в съответствие с нормативната уредба на РБългария, при изискванията на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Регистрирран в регистъра на БНБ с рег. номер BCI000020 и заповед за вписване 146742/20.09.2017 г. http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditIntermed/BSCIRegister/index.htm
 4. „Кредит Чойс“ ЕООД има право да посредничи за продукти и услуги предлагани от всяка финансова институция, която упражнява дейност на територията на страната съгласно българското законодателство и която на база подписан договор с „Кредит Чойс“ ЕООД е приела да отпуска кредити при посредничество, съгласно своята кредитна политика и кредитно законодателство.
 5. Електронната страница на Creditchoice предлага услуги, които попадат под дефиницията „услуги на информационното общество“ по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и се предоставят само на пълнолетни и дееспособни потребители.
 6. Със зареждането на www.creditchoice.bg, с извършването на регистрация или с изпълнението на която и да било от функциите на електронната страница, Вие декларирате, че сте се запознали с настоящите Общи условия, разбирате ги и ги приемате изцяло, и се задължавате да ги спазвате.
 7. Собственикът на Creditchoice си запазва правото да променя Общите условия, за което ще бъдете уведомени чрез публикация в електронната страницата. При несъгласие с промените можете свободно и по всяко време да прекратите използването на Creditchoice.
 8. В случай, че законните Ви права бъдат нарушени, имате право да се обърнете за съдействие към Комисията за защита на потребителите (КЗП), като подадете жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес www.kzp.bg

Организация на работа с Creditchoice

 1. В електронната страница на Creditchoice има изградена електронна база данни за въвеждане и преглеждане на данни и инфраструктура за обмен на информация между потребители, кредитни посредници и търговски банки и финансови институции – с цел съдействие и посредничество при кандидатстване за отпускането на кредити.
 2. Всички данни подадени на електронната страница Creditchoice са надеждно защитени. Иползват се само за нуждите на кандидатстването за отпускане на кредити. Creditchoice предоставя лични данни на потребителите на трети лица само след изрично съгласие на потребителите или в изрично предвидените от закона случаи.
 3. Всяко действие в електронната страница на Creditchoice представялява „електронно изявление“ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което потребителят, кредитният консултант, съответната търговска банка или финансова институция могат да бъдат обвързани в предвидените от закона случаи.
 4. „Кредитен калкулатор“ на електронната страница www.creditchoice.bg изчислява приблизителни параметри на търсения от потребителя кредитен продукт.
 5. Нито Creditchoice, нито кредитните посредници към Creditchoice се явяват страна в отношенията между потребителите и избраната от тях банка или финансова институция. Отпускането на кредит или получаването на отказ от банката или финасовата институция е въпрос на търговската политика на банката или финасовата институция и съответствие между статуса на потребителя с изискванията за отпускане на кредита, за който потребителят кандидатства.

Потребител на Creditchoice

 1. „Потребител“ на услугите на Creditchoice е всяко физическо или юридическо лице, което си сътрудничи с избран от него кредитен консултант към Creditchoice с цел получаването на съдействие и посредничество при кандидатстване за отпускането на кредит.
 2. Потребителят има право да се свърже с избран от него кредитен консултант към Creditchoice и да потърси от него експертно становище за възможностите да му бъде отпуснат кредит при определени параметри, респективно – да кандидатства за отпускането на такъв кредит.
 3. При кандидатстване за кредит потребителя трябва да предостави цялостна и вярна информация на кредитния консултант – в това число, но не само: лични данни, имуществено и семейно положение, заетост, доходи, кредитен статус, копия от необходими документи и други.
 4. Потребителят декларира, че предоставя доброволно личните си данни на кредитния консултант за нуждите на кандидатстването за отпускане на кредит, като приема същите да бъдат въведени в системата Creditchoice, обработени за нуждите на кандидатстването и предоставени на съответните банки и/или финансови институции – кредитодатели. В случай на нарушения, свързани с личните данни на потребителя, същият може да се обърне за съдействие към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), като подадете жалба или сигнал на нейния официален електронен адрес www.cpdp.bg

Права на потребителите на Creditchoice съгласно Регламент 679/2016 на ЕС

 1. Право на информация – Creditchoice предоставя на потребителя всякаква информация, която засяга неговите лични данни, когато личните данни са събрани директно от потребителя или когато не са получени директно от него.
 2. Право на достъп – потребителят може да изиска потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него. И тази информация трябва да му бъде предоставена.
 3. Право на коригиране – потребителят може да изиска коригиране на данните си при неточни лични данни или при допълване на непълни данни.
 4. Право на ограничаване на обработването – потребителят при наличие на правни основания може да поиска ограничаване на обработването на личните му данни.
 5. Право на преносимост на данните – потребителят има право да получи личните си данни в сруктуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
 6. Право на възражение – потребителят има право па всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни.
 7. Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – потребителят има право да не бъде обекта на автоматизирано вземане на решения.
 8. Право на изтриване или „право да бъдеш забравен“ – потребителят има право да поиска изтриване на свързаните с него лични данни.
 9. Право на оттегляне на съгласието – потребителят има право да оттегли съгласието си по всяко време и да го оттегли толкова лесно, колкото го е дал.

Ред на упражняване на правата на потребителите на Creditchoice

 1. Потребителят упражнява правата си, като подава писмено заявление до Creditchoice, съдържащо минимум следната информация: име, адрес и други данни за идентифициране на съответният субект; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на информация; подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
 2. Подаването на заявление е безплатно.
 3. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня на подаването на искането, съответно – 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране исканите данни, с оглед възможни затруднения в дейността на Creditchoice.
 4. Дружеството изготвя писмен отговор и го съобщана на заявителя лично срещу подпис или по пощата, с обратна разписка, като се съобрази с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информация.
 5. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях.
 6. В случай, че Creditchoice не отговори на искането за достъп до лични данни в предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от полученият отговор, той може да упражни правото си на защита.
 7. Адресът, на който се приемат заявления за достъп и предоставяне на лични данни от регистрите на „Кредит Чойс“ ЕООД, е както следва: гр. София, п.к. 1414, пл. България 1, НДК, Административна сграда, ет.8, офис 7-8, или на електронен адрес: office@creditchoice.bg.
 8. При отказ от предоставяне на данни или оттегляне на съгласието за обработка на данни, потребителят ще бъде информиран, че Creditchoice Ltd. няма да бъде в състояние да предостави своите услуги на субекта и също така не би могло да извършва посредничество между него и банката и/или финансовата институция – кредитор.

Кредитен консултант към Creditchoice

 1. „Кредитен консултант“ към Creditchoice е всеки регистриран след сключването на договор със „Кредит Чойс“ EООД експерт в областта на банковото и кредитното дело, който се задължава добросъвестно и компетентно да съдейства и посредничи на потребителите на Creditchoice при кандидатстване за отпускане на кредити от банки и/или финансови институции.
 2. Кредитният консултант може да изисква от потребителя всички необходими сведения във връзка с неговото кандидатстване за отпускане на кредит, не носи отговорност за целостта и истинността на предоставената от потребителя информация и копия от документи, и може да откаже да сътрудничи, ако изискуемата информация или копия от документи не бъдат предоставени или се предоставят неверни или непълни такива.
 3. Кредитният консултант се задължава да предостави компетентно съдействие и посредничество на потребителя във връзка с неговото кандидатстване за отпускане на кредит на база предоставената от потребителя информация и копия от документи – като разкрие обективно и цялостно, по разбираем за потребителя начин, всички условия и обстоятелства около кредита, за който потребителят кандидатства.
 4. Кредитният консултант към Creditchoice не отговаря за резултата от кандидатстването за отпускане на кредит. Отговорността на кредитния консултант се ограничава до оказването на компетентно съдействие и посредничество.
 5. Кредитния консултант се идентифицира със служебна карта издадена от Кредит Чойс ЕООД.

Права и отговорности

 1. Екипът на Creditchoice си запазва правото по всяко време да променя дизайна, съдържанието, технологиите и функционалността на електронната страница, в това число временно или окончателно да спира част или всичките услуги на creditchoice.bg с цел редизайн, включване на допълнителна функционалност или по друга причина.
 2. Екипът на Creditchoice си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия в електронната страница и данни предоставени на кредитните консултанти за статистически и маркетингови проучвания – без това да включва достъп до каквито и да било лични данни на потребителите, респективно – без това да включва възможност за индивидуално или групово идентифициране на потребителите.
 3. Екипът на Creditchoice си запазва правото да поставя рекламни материали на електронната страница по начин, по който намери за добре и не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали – доколкото същите не съставляват очевидно нарушение на закона.
 4. Екипът на Creditchoice ограничава своята отговорност до предоставянето на вярно и обективно посредничество при кандидатстване за отпускането на кредит, базирано на изрично подадената от потребителя информация и копия от документи. Екипът на Creditchoice не отговаря при непредставяне от страна на потребителя на цялостна, вярна и навременна информация на кредитния консултант, и не отговаря за преценките на съответната търговска банка и/или финансова институция или за промени в нейната кредитна политика.

Плащания към Creditchoice

 1. Екипът на Creditchoice получава комисионни възнаграждения само в случай на реално отпуснат банков кредит – в размери, уговорени между „Кредит Чойс“ ЕООД и съответната търговска банка и/или финансова институция. Потребителят-кредитополучател не следва да плаща каквото и да било на кредитния консултант на „Кредит Чойс“ ЕООД за предоставената му информация и/или съдействие.
 2. Потребителят следва да преведе на избраната от него банка и/или финансова институция в пълния им размер всичките дължими такси и разноски за обработка на документи, проучвания, оценки и други, които съответната банка и/или финансова институция начислява съгласно своята търговска политика и тарифи.
 3. Съхраняване на данни през сайтаПри посещение сайта на Creditchoice не събира лични данни. При посещение на сайта се събира информация, която не се отнася лично до потребителя- това е IP- адресът на неговия компютър, името на локалната мрежа или на комапнията, уеб-сайтът, който е посетил преди сайта на Дружеството, информацията, която субекта е потърсил в уеб сайт на Creditchoice, както и датата и часът на посещението и браузърът, който е използван. Тази информация се събира и анализира, като потребителят остава анонимен. Тя се използва единствено, за да подобрим привлекателността, съдържанието и функционалността на сайта. Тази информация не се използва допълнително и не се препраща към трети страни.
 4. Сайта на Creditchoice събира лични данни на потребителите, само в случаите на пусната заявка за среща/кредит. Тогава субекта на данни е информиран, че дава съгласието си за обработка на личните му данни, целите на обработването и правата, които има съгласно Регламент 679/2016 на ЕС. Потребителят има възможност да се съгласи или да се откаже от получаване на информация. Creditchoice е предприело технически и организационни мерки за данни, които се попълват онлайн на сайта. Формата на заявка е криптирана и няма рискове за личните данни на субекта.
 5. Сайта на Creditchoice е криптиран и защитен, тъй като има антивирусна програма и защитна стена. Сайта ползва бисквитка, но тя не събира и не обработва лични данни. Изискване за ползване на сайта чрез LogIn не е необходимо. Вход за сайта се изисква само от администраторите на сайта, като се изисква само потребителско име и парола, без други данни. За потребителите не се изискват данни за вход в сайта.
 6. Срок на сърханяване на данни. Предоставените данни от потребителите се съхраняват докато са необходими за изпълняване на съответната цел, за която са събрани или в разумен срок съгласно действащото законодателство. Ако потребителят оттегли даденото съгласие за обработване на личните му данни, Creditchoice ще спре да обработва данните на потребителя и при негово искане ще изтрие личните му данни съгласно изиксванията на закона. Потребителят може да оттегли даденото съгласие по всяко време, толкова лесно, колкото го е дал.

 

Допълнителни разпоредби

 1. Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете относно техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, следва да бъдат разрешавани с разумни преговори между страните, а в случай на невъзможност за постигане на решение – от българския съд съгласно относимото българско законодателство.
 2. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването на тяхната последна актуализация на официалната електронна страница на www.creditchoice.bg. Последна актуализация на Общите условия е направена на 02.04.2019 г.